Οικονομία
Γραμματοσειρά

Η ισχύς του Μητρώου εκτείνεται σε όλο το διάστημα της Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020.


Κάθε νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή εταιρικές επιχειρήσεις έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας για τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που συστήνεται με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρου Χαρίτση.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση για τη Σύσταση Μητρώου Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας.pdf

Οι κατηγορίες των φορέων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο της παρούσης, οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στην εφαρμογή www. startupincubator.gov.gr, υποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φορέων θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συστήνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΕΤΠΑ και Τ.Σ. και αποτελείται από τρία (3) στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

Ειδικότερα, στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση Μητρώου

Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και για τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» συνίσταται και τηρείται ειδικό Μητρώο Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας.

Το Μητρώο καταρτίζεται και τηρείται στην έδρα και με ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών από τις εγγεγραμμένες δομές στο μητρώο προς κάθε μορφής επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών, δύναται να είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της εκάστοτε Πρόσκλησης και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.


Άρθρο 2

Διάρκεια

Η ισχύς του Μητρώου εκτείνεται σε όλο το διάστημα της Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Άρθρο 3

Δικαίωμα Εγγραφής

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή εταιρικές επιχειρήσεις.

 

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φορείς να εγγραφούν στο ως άνω ειδικό Μητρώο απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

- Να διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό/νομιμοποιητικά έγγραφα.

- Να διαθέτουν Κανονισμό Λειτουργίας ή ισοδύναμο έγγραφο που περιγράφει τον καταστατικό σκοπό της Δομής και το πλαίσιο των υποχρεώσεων, δικαιωμάτων και κανόνων με το οποίο πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις/ομάδες που υποστηρίζονται σε αυτήν.

- Να λειτουργούν τουλάχιστον [2] έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο.

- Να έχουν υποστηρίξει τουλάχιστον [10] επιχειρήσεις πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο.

- Να τεκμαίρεται η συνάφεια, η εμπειρία και η επάρκεια των στελεχών τους για την υλοποίηση του καταστατικού σκοπού τους και την παροχή των υπηρεσιών τους.

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προσκομίσουν, κατά τη διαδικασία εγγραφής, τουλάχιστον δύο (2) Βιογραφικά Σημειώματα ενεργών Στελεχών τους από όπου να τεκμαίρεται η συνάφεια, η εμπειρία και η επάρκεια των Στελεχών για την υλοποίηση του καταστατικού τους σκοπού και την παροχή των υπηρεσιών τους.

Από τα Βιογραφικά Σημειώματα πρέπει να τεκμαίρεται ότι κάθε ένας/μία εκ των Στελεχών:

α) έχει έμμισθη σχέση εργασίας ή σύμβαση με την υπό εγγραφή Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας ή σχέση εταίρου/μετόχου.

β) έχει αποδεδειγμένα τουλάχιστον [5] έτη εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με αυτό του ρόλου του/της στην υπό εγγραφή Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας και

γ) έχει ακαδημαϊκή κατάρτιση ή/και επαγγελματική κατάρτιση ή/και επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με αυτό του ρόλου του/της στην υπό εγγραφή Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας.

- Να διαθέτουν καταγεγραμμένη και δομημένη, με συγκεκριμένα στάδια και κριτήρια ελέγχου, διαδικασία επιλογής επιχειρήσεων/επιχειρηματικών ομάδων στην υπό εγγραφή Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας. Για την πιστοποίηση της δόμησης αυτής της διαδικασίας, ενδεικτικά κριτήρια ελέγχου επιλογής των ομάδων/επιχειρήσεων είναι:

α) η συνάφεια του επιχειρηματικού σχεδίου και του αντικειμένου με τους στόχους της Δομής,

β) η συμβατή επιχειρηματική δραστηριότητα με τη Δομή,

γ) η πληρότητα, ρεαλιστικότητα και ο βαθμός ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου της ομάδας/επιχείρησης,

δ) τα Βιογραφικά των Στελεχών της ομάδας/επιχείρησης,

ε) το πλάνο υλοποίησης,

στ) η ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών, κ.λπ.

- Να διαθέτουν καταγεγραμμένη και δομημένη, με καθορισμένους δείκτες επιτυχίας-εκροών, διαδικασία αξιολόγησης των υποστηριζόμενων επιχειρήσεων/επιχειρηματικών ομάδων κατά τη διάρκεια της περιόδου στήριξής τους από τη Δομή. Για την πιστοποίηση της διαδικασίας, ενδεικτικά κριτήρια ελέγχου αξιολόγησης των ομάδων/επιχειρήσεων είναι:

α) νέες θέσεις εργασίας/απασχόλησης που δημιουργήθηκαν,

β) τζίρος/πωλήσεις προϊόντων ή/και υπηρεσιών,

γ) εξαγωγική δραστηριότητα,

δ) προσέλκυση επενδυτών,

ε) πατέντες/εμπορικά σήματα/τίτλοι βιομηχανικής ιδιοκτησίας που κατατέθηκαν,

στ) ανακοινώσεις/δελτία τύπου που εκδόθηκαν από την επιχείρηση, κ.λπ.

- Να διαθέτουν καταγεγραμμένη και δομημένη, με καθορισμένα στάδια, διαδικασία αποχώρησης των επιχειρήσεων/επιχειρηματικών ομάδων από τη Δομή. Για την πιστοποίηση της διαδικασίας ενδεικτικά κριτήρια ελέγχου αποφοίτησης/αποχώρησης των ομάδων/επιχειρήσεων είναι:

α) Καθορισμένη μέγιστη χρονική διάρκεια υποστήριξης από τη Δομή,

β) διαδικασία εκκαθάρισης οικονομικών ή άλλων υποχρεώσεων της επιχείρησης,

γ) συμφωνία δημοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν στην πρόοδο της επιχείρησης.

- Να διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Ειδικότερα, θα πρέπει να διαθέτουν γραφειακούς χώρους φιλοξενίας επιχειρήσεων συνολικής επιφάνειας κατ’ ελάχιστο (150 τ.μ.).

- Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο χώρους γραμματείας και αιθουσών συναντήσεων και τουλάχιστον [1] χώρου κοινής χρήσης/ανοικτής πρόσβασης από τους κάτωθι:

α) εκπαίδευσης,

β) ψυχαγωγίας,

γ) σίτισης,

δ) computer room,

ε) άλλους συναφείς/σαφώς προσδιορισμένους.

- Επίσης, θα πρέπει να παρέχουν κατ’ ελάχιστο πρόσβαση στο διαδίκτυο και ασύρματο WiFi, και τουλάχιστον [1] υπηρεσία από τις κάτωθι:

α) φιλοξενία ιστοσελίδας,

β) φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

γ) άδειες προγραμμάτων λογισμικού, εφαρμογών γραφείου

δ) εκτυπωτές, σαρωτές, φωτοαντιγραφικά

ε) άλλες συναφείς/σαφώς προσδιορισμένες.

- Να δύνανται να παρέχουν τακτικά (τουλάχιστον 1 συνεδρία το μήνα) υπηρεσίες έμπειρης συμβουλευτικής στις υποστηριζόμενες από αυτήν επιχειρήσεις/ομάδες.

Προς απόδειξη του ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίσουν τουλάχιστον (1) Βιογραφικό Σημείωμα συνεργαζόμενου Μέντορα που να παρέχει έμπειρη συμβουλευτική στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις/ομάδες από τη Δομή τακτικά [τουλάχιστον 1 συνεδρία το μήνα]. Από τα Βιογραφικά Σημειώματα πρέπει να τεκμαίρεται ότι κάθε ένας/μία εκ των Μεντόρων:

α) έχει σχέση συνεργασίας με τη Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας που προϋπάρχει για τουλάχιστον (1) έτος πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο,

β) έχει αποδεδειγμένα τουλάχιστον (3) έτη εμπειρία παροχής συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις με ρόλο Μέντορα,

γ) είναι καταξιωμένος/η επαγγελματίας με εμπειρία και επιχειρηματικό υπόβαθρο.

- Να δύνανται να παρέχουν τουλάχιστον (2) υπηρεσίες υποστήριξης/καθοδήγησης στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις/ομάδες σε τακτική βάση [τουλάχιστον 1 συνεδρία το μήνα] από τις κάτωθι:

α) οργάνωση συμμετοχής σε επιστημονικές-εμπορικές εκδηλώσεις - εκθέσεις,

β) λογιστική και εταιρική διαχείριση,

γ) διαχείριση ανθρωπίνων πόρων,

δ) ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας,

ε) προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης,

στ) άλλες συναφείς/σαφώς προσδιορισμένες.

- Να τεκμηριώνεται η εμπειρία των συνεργαζόμενων Coaches ανά θεματικό τομέα από τα Βιογραφικά Σημειώματα που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική φόρμα ένταξης στο Μητρώο

- Να δύνανται να παρέχουν σεμινάρια κατάρτισης στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις/ομάδες σε τουλάχιστον (2) θεματικές, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον (24) ωρών από τις κάτωθι:

α) διαχείριση έργων,

β) προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας,

γ) εταιρική επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις,

δ) marketing,

ε) τεχνικές πωλήσεων,

στ) διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων,

ζ) τυποποίηση και έλεγχος ποιότητας,

η) διαχείριση ανθρωπίνων πόρων,

θ) χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους,

ι) προώθηση εξαγωγών,

ια) προετοιμασία για παρουσίαση σε επενδυτές

ιβ) άλλες συναφείς/σαφώς προσδιορισμένες.

- Να έχουν συνεργασία με τουλάχιστον (1) φορέα που παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις/ομάδες όπως:

α) Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital),

β) Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business Angels),

γ) Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (τράπεζες, επενδυτικά ταμεία, κ.ά.), ή άλλους φορείς παροχής ιδιωτικών κεφαλαίων. Η Δομή δύναται να καλύψει το κριτήριο λειτουργώντας η ίδια ως φορέας χρηματοδότησης, εφόσον τεκμαίρεται ότι έχει αποδεδειγμένα συμμετάσχει/επενδύσει στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον (2) υποστηριζόμενων επιχειρήσεων.

 

Άρθρο 5

Διαδικασία Εγγραφής

Οι κατηγορίες των φορέων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο της παρούσης, οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου (www. startupincubator.gov.gr), υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας.

1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φορέων και η εφαρμογή των κριτηρίων υπαγωγής στις αιτήσεις θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συστήνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΕΤΠΑ και Τ.Σ. και αποτελείται από τρία (3) στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

2. Αντικείμενο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Εποπτείας Μητρώου είναι:

α. Η συλλογή αιτήσεων και δικαιολογητικών στοιχείων από ενδιαφερόμενους φορείς για την υπαγωγή στο Μητρώο.

β. Ο έλεγχος και αξιολόγηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων φορέων.

γ. Η εποπτεία και ο επιτόπιος έλεγχος, δειγματοληπτικά ή καθολικά, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

δ. Η εισήγηση για την Υπαγωγή ή μη στο Μητρώο.

ε. Η τήρηση και επικαιροποίηση του Μητρώου Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας μέσω της σχετικής Βάσης Δεδομένων και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www. startupincubator.gov.gr

3. Η υπαχθείσα Δομή στο Μητρώο Στήριξης Επιχειρηματικότητας οφείλει να πληροί τα υποχρεωτικά κριτήρια αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια υπαγωγής στο Μητρώο, και αυτό αποτελεί αντικείμενο περιοδικών ελέγχων που θα πραγματοποιούνται από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή. Σε περίπτωση αλλαγής στα χαρακτηριστικά μιας εγκεκριμένης Δομής, τα οποία αποτελούν υποχρεωτικά κριτήρια αξιολόγησης, η Δομή οφείλει να επικαιροποιεί τα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης για τις ανωτέρω τροποποιήσεις, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου περί της ακρίβειας των στοιχείων.

4. Η εγγραφή στο Μητρώο διενεργείται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, ύστερα από θετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Παράρτημα Ι: Υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής στο Μητρώο Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας.

1. Πλήρως και ορθά συμπληρωμένη ηλεκτρονική φόρμα ένταξης στο Μητρώο Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας (εν συνεχεία αποκαλούμενη ως «Δομή») στο www.startupincubator.gov.gr και σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα Αποδοχής Δημοσιοποίησης.

2. Βεβαίωση έναρξης καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.

3. Δικαιολογητικά νομικής υπόστασης:

- Για A.E., Ε.Π.Ε.: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησής τους στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

- Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του καταχωρημένα στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

- Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 όπως ισχύει: Καταστατικό σύστασης, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

- Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

- Για Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ, Δήμους, Επιμελητήρια απαιτείται η προσκόμιση ΦΕΚ/π.δ. Σύστασης ή αντίστοιχου εγγράφου.

4. Κανονισμό Λειτουργίας ή ισοδύναμο έγγραφο που περιγράφει τον καταστατικό σκοπό της Δομής και το πλαίσιο των υποχρεώσεων, δικαιωμάτων και κανόνων με το οποίο πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από τη Δομή. Για Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ, Επιμελητήρια, Δήμους απαιτείται απόφαση αρμόδιου οργάνου έκδοσης αποφάσεων.

5. Βιογραφικά Σημειώματα ενεργών στελεχών της Δομής – Συντονιστών, κατ΄ ελάχιστον (2), αναρτημένα στην ηλεκτρονική φόρμα ένταξης στο Μητρώο από όπου τεκμαίρεται η συνάφεια, η εμπειρία και η επάρκεια των στελεχών για την υλοποίηση του καταστατικού σκοπού της Δομής και την παροχή των υπηρεσιών της.

6. Αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν ότι κάθε ένας/μία εκ των στελεχών:

α) έχει έμμισθη σχέση εργασίας ή σύμβαση ή σχέση εταίρου/μετόχου στη Δομή,

β) απόδειξη τουλάχιστον πενταετούς τουλάχιστον εργασιακής εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο με αυτό του ρόλου του/της στη Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας, και

γ) πιστοποιητικά ακαδημαϊκής κατάρτισης ή/και επαγγελματικής κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο με αυτό του ρόλου του/της στη Δομή.

7. Τεκμηρίωση υποστήριξης από τη Δομή τουλάχιστον (10) επιχειρήσεων πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο. Απαιτούνται στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι τα επιχειρηματικά σχήματα συνεργάστηκαν αποδεδειγμένα με τη Δομή πριν κάνουν έναρξη στην Δ.Ο.Υ. (ένταξη σχήματος) και η έναρξη της επιχείρησης έχει πραγματοποιηθεί εντός της ελληνικής επικράτειας (Βεβαίωση έναρξης στην εφορία).

8. Διαδικασία επιλογής επιχειρήσεων/επιχειρηματικών ομάδων στη Δομή, καταγεγραμμένη και δομημένη, με συγκεκριμένα στάδια και κριτήρια ελέγχου (συμπληρώνονται ενδεικτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής, όμως ο υποψήφιος καλείται να προσκομίσει τα τυποποιημένα έντυπα ή printscreen από φόρμες υποβολής).

9. Καταγεγραμμένη και δομημένη, με καθορισμένους δείκτες επιτυχίας - εκροών, διαδικασία αξιολόγησης των υποστηριζόμενων επιχειρήσεων/επιχειρηματικών ομάδων κατά τη διάρκεια της περιόδου στήριξής τους από τη Δομή.

10. Καταγεγραμμένη και δομημένη, με καθορισμένα στάδια, διαδικασία αποχώρησης των επιχειρήσεων/επιχειρηματικών ομάδων από τη Δομή.

11. Στοιχεία τεκμηρίωσης του εμβαδού των γραφειακών χώρων φιλοξενίας επιχειρήσεων/ομάδων της Δομής (κατ’ ελάχιστο [150 τμ]).

12. Στοιχεία τεκμηρίωσης ότι η Δομή διαθέτει κατ’ ελάχιστο χώρους γραμματείας και αιθουσών συναντήσεων και τουλάχιστον (1) χώρου κοινής χρήσης/ανοικτής πρόσβασης από τους κάτωθι:

α) εκπαίδευσης,

β) ψυχαγωγίας,

γ) σίτισης,

δ) computer room,

ε) άλλους συναφείς/σαφώς προσδιορισμένους.

13. Στοιχεία τεκμηρίωσης ότι η Δομή παρέχει κατ’ ελάχιστο πρόσβαση στο διαδίκτυο και ασύρματο WiFi, και τουλάχιστον (1) υπηρεσία από τις κάτωθι:

α) φιλοξενία ιστοσελίδας,

β) φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

γ) άδειες προγραμμάτων λογισμικού, εφαρμογών γραφείου,

δ) εκτυπωτές, σαρωτές, φωτοαντιγραφικά.

ε) άλλες συναφείς/σαφώς προσδιορισμένες.

14. Βιογραφικό Σημείωμα συνεργαζόμενου Μέντορα τουλάχιστον (1) - αναρτημένο στην ηλεκτρονική φόρμα ένταξης στο Μητρώο από το οποίο τεκμαίρεται ότι είναι καταξιωμένος/η επαγγελματίας με ευρεία εμπειρία και σφαιρικό επιχειρηματικό υπόβαθρο.

15. Υπεύθυνη Δήλωση συνεργαζόμενου Μέντορα του ν. 1599/1986 ότι:

α) παρέχει έμπειρη συμβουλευτική στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις/ομάδες από τη Δομή τακτικά (τουλάχιστον 1 συνεδρία το μήνα).

β) έχει σχέση συνεργασίας με τη Δομή για τουλάχιστον (1) έτος πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο,

γ) έχει αποδεδειγμένα τουλάχιστον (3) έτη εμπειρία παροχής συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις με ρόλο Μέντορα.

16. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 της Δομής υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο ότι παρέχει τουλάχιστον (2) υπηρεσίες υποστήριξης/καθοδήγησης στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις/ομάδες σε τακτική βάση (τουλάχιστον 1 συνεδρία το μήνα) από τις κάτωθι:

α) οργάνωση συμμετοχής σε επιστημονικές-εμπορικές εκδηλώσεις-εκθέσεις,

β) λογιστική και εταιρική διαχείριση,

γ) διαχείριση ανθρωπίνων πόρων,

δ) ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας,

ε) προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης,

στ) άλλες συναφείς/σαφώς προσδιορισμένες.

17. Βιογραφικά Σημειώματα συνεργαζόμενων Coaches ανά θεματικό τομέα αναρτημένα στην ηλεκτρονική φόρμα ένταξης στο Μητρώο.

18. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 της Δομής υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο ότι παρέχει σεμινάρια κατάρτισης στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις/ομάδες σε τουλάχιστον (2) θεματικές, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον (24) ωρών από τις κάτωθι:

α) διαχείριση έργων,

β) προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας,

γ) εταιρική επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις,

δ) marketing,

ε) τεχνικές πωλήσεων,

στ) διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων,

ζ) τυποποίηση και έλεγχος ποιότητας,

η) διαχείριση ανθρωπίνων πόρων,

θ) χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους,

ι) προώθηση εξαγωγών,

ια) προετοιμασία για παρουσίαση σε επενδυτές,

ιβ) άλλες συναφείς/σαφώς προσδιορισμένες.

19. Τεκμηρίωση συνεργασίας της Δομής με τουλάχιστον (1) φορέα που παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις/ομάδες όπως:

α) Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital).

β) Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business Angels).

γ) Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (Τράπεζες, επενδυτικά ταμεία, κ.ά.), ή άλλους φορείς παροχής ιδιωτικών κεφαλαίων,

ή εναλλακτικά, τεκμηρίωση ότι η Δομή λειτουργεί η ίδια ως φορέας χρηματοδότησης, εφόσον έχει αποδεδειγμένα συμμετάσχει/επενδύσει στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον [2] υποστηριζόμενων επιχειρήσεων.

20. Φωτογραφικό υλικό Δομής που τεκμηριώνει τις δηλωθείσες υποδομές.

Πρόσθετα επιθυμητά - προαιρετικά κριτήρια και τεκμηρίωσή τους:

Για τα κατωτέρω προαιρετικά κριτήρια, εφόσον αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση - καταχώριση, ο υποψήφιος φορέας οφείλει να προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης.

21. Δυνατότητα υπομίσθωσης:

α) Να προβλέπεται στο καταστατικό της η δυνατότητα να υπομισθώσει χώρους σε επιχειρήσεις ώστε να έχουν τη δυνατότητα φορολογικής έδρας στην κτηριακή της υποδομή.

β) Να διαθέτει τους κατάλληλους ΚΑΔ για υπομίσθωση και να έχει την «σύμφωνη γνώμη» της οικείας Δ.Ο.Υ.

γ) Σαφής αναφορά στους επιτρεπτούς ΚΑΔ επιχειρήσεων που μπορεί να φιλοξενήσει εντός της κτηριακής της υποδομής, οι επιτρεπόμενοι ΚΑΔ προς υπομίσθωση με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Δομής σε έντυπη μορφή (pdf) σε επίπεδο 4ψήφιου ΚΑΔ και εφόσον υπάρχουν εξαιρέσεις σε 6-ψήφιο/8-ψήφιο ΚΑΔ να αναφέρονται ρητώς π.χ. ΚΑΔ μεταποίησης.

δ) Αρχιτεκτονικός καθορισμός ορίων γραφειακών χώρων που να επιτρέπει την πολλαπλή και παράλληλη φιλοξενία των επιχειρήσεων.

ε) Τεκμηρίωση λογιστικής-νομικής υποστήριξης που παρέχεται από τη Δομή για έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της υπομίσθωσης αναλόγως της δραστηριότητας της επιχείρησης.

22. Τριετές χρηματοοικονομικό πλάνο που διαβεβαιώνει τη βιωσιμότητα και λειτουργία της Δομής.

23. Τεκμηρίωση συνεργασίας και αναγνώρισης από το τοπικό, εθνικό ή διεθνές οικοσύστημα έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

24. Λοιπές συμμορφώσεις

α. Ενεργειακό Πιστοποιητικό για την κτηριακή της υποδομή σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης στο Μητρώο.

β. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή εφόσον δεν απαιτείται, βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία.

γ. Ειδικές ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα ΑμεΑ/εμποδιζόμενων ατόμων για την κτηριακή της υποδομή σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης ένταξης στο Μητρώο.